Copyright 2024 -

Werkgroepen

Hier vindt u informatie over de verschillende werkgroepen die binnen onze kerk actief zijn.

Subcategorieën

 • Werkgroep Pastoraat

  De werkgroep pastoraat is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in onze gemeente. De gemeente is onderverdeeld in 7 pastorale eenheden (wijken). De wijkouderlingen worden in hun pastorale taak bijgestaan door pastorale medewerkers.

 • Werkgroep Diaconie

  De werkgroep diaconie is verantwoordelijk voor het diaconaat en de zending. De verantwoordelijkheid voor onze medemens en daarmee de ondersteuning van personen, projecten en instanties die onze steun, ook in financiële zin, nodig hebben staat hierbij centraal. Bovendien verzorgt de werkgroep het avondmaal. 

 • Werkgroep Jeugd

  De werkgroep jeugd wordt aangestuurd door de jeugdouderling, die tevens het contact tussen de werkgroep en de kerkenraad onderhoudt. De werkgroep bestaat verder uit vrijwilligers die betrokken zijn bij de oppasdienst, de kindernevendienst en de clubs.

 • Werkgroep Eredienst

  De werkgroep eredienst houdt zich bezig met alle onderdelen van het gemeente-zijn die met de (bijzondere) erediensten te maken hebben. Vanuit deze commissie worden alle zaken rondom de eredienst gecoördineerd.

 • Werkgroep Beheer

  De werkgroep beheer heeft tot taak de verzorging van de stoffelijke aangelegenheden (financieel en technisch) voor zover niet van diaconale aard. De werkgroep maakt jaarlijks een begroting en een jaarrekening, die in de kerkenraad besproken worden. De inkomsten komen voornamelijk uit de vaste vrijwillige bijdragen. De opbrengsten van het vermogen zijn nodig om de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. De werkgroep bestaat uit kerkrentmeesters, en leden van de werkgroep.

 • Werkgroep Vorming

  De werkgroep vorming en toerusting is samengesteld uit de predikant (of consulent) en alle medewerkers die zich bezighouden met de catechese en het overige vorming- en toerustingwerk. Voor veel van de activiteiten werken we samen met omliggende gemeenten (o.a. Munnekezijl, Leens en Ulrum).